Syarat-syarat terjadinya persepsi (skripsi dan tesis)

Menurut Sunaryo (2004) supaya individu dapat mengadakan
persepsi diperlukan beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya
objek yang dipersepsikan lalu objek tersebut menimbulkan stimulus yang
mengenai alat indera atau reseptor, adanya perhatian sebagai langkah
pertama untuk mengadakan persepsi, alat indera atau reseptor sebagai
penerima stimulus dan saraf sensoris sebagai alat untuk meneruskan
stimulus ke otak lalu dari otak dibawah melalui saraf motorik sebagai alat
untuk mengadakan respon.