Jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara (skripsi dan tesis)

Patton dalam molleong (2002) menggolongkan 6 jenis pertanyaan yang saling berkaitan yaitu,

  1. a)Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman
  2. b)Pertantayaan yang berkaitan dengan pendapat
  3. c)Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan
  4. d)Pertanyaan tentang pengetahuan
  5. e)Pertanyaan yang berkenaan dengan indra
  6. f)Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi